Affaldsdeponering - myndighedsforhold

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 1.789,10

Hold

Fagnummer: 44441 Affaldsdeponering - myndighedsforhold Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 1.789,10

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der har eller ønsker ansættelse på et deponeringsanlæg.

Beskrivelse: Deltagerne kan varetage myndighedsrelaterede opgaver i tilknytning til den daglige drift af et deponeringsanlæg på baggrund af miljøkendskab, omfattende viden om ”Affaldshierarkiet” , affaldsminimering, genanvendelse, forbrænding og deponering, samt relevant miljølovgivning, i denne forbindelse miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, deponeringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om grønne regnskaber og har viden om miljøgodkendelse, anlægsklassificering, overgangsplan, sikkerhedsstillelse mv. Deltageren har ligeledes grundig viden om affaldshåndtering omfattende affaldsmængder på landsplan, deponeringsanlæggenes påvirkning af omgivelserne, miljø- og sundhedsskadelige stoffer i affaldet samt forskellige muligheder for indsamling, behandling og bortskaffelse af affald.

Deltageren kan varetage opgaver i forbindelse med arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold på deponeringsanlæg ud fra viden om  relevante AT-love og  -bekendtgørelser, APV/arbejdspladsvurderinger, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, nødvendige vaccinationer og  ergonomi. Deltagerne kan medvirke til gennemførelse af deponeringsanlæggets egenkontrol og beredskabsindsats omfattende beredskabsplaner, driftsinstruktion, driftsforstyrrelser, alarmsituationer, elementær førstehjælp, brandbekæmpelse samt krav til brandslukningsudstyr.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!