Affaldsdeponering - tekniske forhold

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 1.789,10

Hold

Fagnummer: 44442 Affaldsdeponering - tekniske forhold Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 1.789,10

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der har eller ønsker ansættelse på et deponeringsanlæg.

Beskrivelse: Deltagerne kan varetage driftstekniske opgaver på et deponeringsanlæg iht. gældende lovgivning og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed på baggrund af viden omanlæggets opbygning og indretning.
Deltageren kan varetage affaldsmodtagelse omfattende kontrol af dokumentation, visuel kontrol, indvejning, registrering inkl. indberetning til ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse), anvisning af deponeringssted, prøveudtagning, udførelse af stikprøvekontrol samt procedure ved afvisning af læs ud fra viden om de forskellige affaldstyper/-fraktioner, positivliste samt affaldskategorier - dvs. inert, mineralsk, blandet og farligt affald. Deltageren kender grundlaget for opkrævning af deponeringsgebyrer, såvel størrelsen af den statslige affaldsafgift som gebyrdifferentieringen i forhold til de enkelte affaldstyper/-kategorier.
Deltageren kan varetage udførelse af opgaver vedr. trafikforholdene på deponeringsanlægget samt ren- og vedligeholdelse af såvel interne som offentlige veje i forbindelse med transport af affald.
Deltageren har grundigt kendskab til deponeringsteknik  og kan varetage bortskaffelse og  -kontrol af  pergolat ud fra viden om perkolatets sammensætning og indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, registrering af nedbørs- og perkolatmængder, vedligeholdelse af pumper og dræn, tømning af perkolatbassin samt udtagning af perkolatprøver iht. vilkår i miljøgodkendelsen, samt udføre grundvandskontrol og evt. recipientkontrol . Deltageren kan ligeledes udføre kontrol af deponigas ud fra  viden om hvordan deponigas dannes, deponigassens sammensætning, sikkerhedsmæssige forhold samt kendskab til opbygningen af et deponigasanlæg.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!