Dg. erhvervsrengøring & dansk for f/i

Kursuspris
AMU: DKK 7.440,00
Fuld pris: DKK 30.894,00
Info om fag
Fagnummer: 49347 Daglig erhvervsrengøring for F/I Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 2.480,00 Uden for målgruppe: DKK 11.620,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring eller som ønsker at arbejde med erhvervsrengøring rengøring.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning:

Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer
læse og forstå en arbejdsplan
udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende
                 - egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra
                        - snavstyper
                        - materialetyper
                        - rengøringsmidlernes hovedgrupper
                        - hensyn til miljøet
                        - vandets hårdhed
                  - rengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder
                        - mopper
                        - rengøringsklude
                        - småredskaber
                 - almindelige maskiner, herunder
                        - støvsugere
                        - gulvvaskemaskiner
                        - skumrengøringsudstyr

I forbindelse med ergonomi
bruge kroppen rigtigt i forhold til arbejdet
planlægge arbejdet så belastninger på kroppen mindskes

I forbindelse med arbejdsmiljø
anvende personlige værnemidler
udføre hverdagsførstehjælp
genkende indholdet i en førstehjælpskasse
kende til arbejdspladsens evakueringsplaner

I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer
arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje
begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder

I forbindelse med personlig hygiejne
forstå vigtigheden af personlig hygiejne, herunder
                - ren uniform eller arbejdstøj
                  - hygiejniske rutiner, som
                         - håndhygiejne
                         - renholdelse af kroppen
                  - almindelige produkter til personlig hygiejne

I forbindelse med service
yde god service over for brugere
forstå hvad der giver brugere en god serviceoplevelse
kommunikere godt med brugere

I forbindelse med overordnede forhold på en arbejdsplads
genkende fagudtryk fra en arbejdsplan, fx
                - dagligt
                  - ugentligt
                  - periodisk
                  - metodebeskrivelser
Forstå dansk kultur på arbejdspladsen, fx
                - stabilitet
                  - fleksibilitet
                  - socialt samvær
                  - virksomhedens interne kommunikation
Genkende særlige kendetegn ved forskellige job i branchen for rengøring, fx
                - rengøring på skole
                  - rengøring på kontor
                  - rengøring i institution
                  - rengøring på hospital
                  - rengøring i industri
                  - rengøring på hotel
Forstå baggrund for, at arbejdsgiveren kræver særlige dokumenter, fx
                - børneattest
                  - straffeattest

Fagnummer: 45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis Varighed 40 dage AMU-pris: DKK 4.960,00 Uden for målgruppe: DKK 19.274,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltagerne har et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.
Deltagerne har et elementært kendskab til alment fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om almene processer, handlinger, tilstande og egenskaber inden for fagområdet. Heri indgår anvendelse af relevante begreber inden for regning, matematik og forskellige afbildningsformer.
Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug heraf i den faglige og almene kommunikation.
Deltagerne kan på et elementært niveau kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af arbejdsprocesser, og de kan søge og formidle relevante informationer, blandt andet ved hjælp af IT.
Deltagerne kan på et elementært niveau anvende deres flerkulturelle kompetencer til at orientere sig i forhold til det danske arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur.
Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til minimum en bestået "Prøve i Dansk 1", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På basisniveauet er deltagernes generelle ordforråd begrænset, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en lav grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer.

De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte, tale og læse, mens de skriftlige færdigheder vægtes i mindre grad.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!