Efteruddannelse, pædagogisk assistent

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 26.574,30

Hold

Fagnummer: 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med større og mindre børn i dagtilbud ¿ eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Beskrivelse: Ud fra kendskab til den digitale teknologis muligheder kan deltageren sammen med børnene gå på opdagelse i de digitale udtryksmuligheder og derigennem fremme børns evne og lyst til at udtrykke sig kreativt.

Deltageren kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med inddragelse af digitale medier, som fremmer det sociale samspil og det enkelte barns udvikling. Som en del af det arbejde har deltageren forståelse for de digitale mediers særlige muligheder og begrænsninger for børn med særlige behov. På baggrund af etiske og pædagogiske kriterier kan deltageren sammen med børnene udforske og vurdere aktuelle spil og programmer til leg og læring. Med udgangspunkt i børns nysgerrighed og vidensbehov kan deltageren desuden støtte og inspirere børn i at gøre brug af videnssøgning på nettet. Ydermere kan deltageren bidrage til at formulere mål og retningslinjer for anvendelsen af de digitale medier i den pædagogiske praksis.

Fagnummer: 44865 Børn og seksualitet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, SFO/klub samt familieplejere.

Beskrivelse: Deltageren kan støtte barnet i at udvikle både nysgerrighed og situationsforståelse i forhold til barnets seksualitet og seksuelle udtryk, samt i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser for så vidt angår leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer. Herunder kan deltageren, som del af det daglige pædagogiske arbejde, på barnets præmisser indgå i dialog med barnet omkring seksuelle emner.  
På baggrund af faglig viden om barnets aldersafstemte seksuelle udvikling kan deltageren skelne mellem passende og upassende seksuel adfærd i børnefællesskabet, og videregive relevante observationer som led i at forebygge seksuelle krænkelser. Som del af det arbejde kan deltageren inddrage kolleger og forældre med forståelse for betydningen af egne holdninger og normer.

Fagnummer: 48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 5.350,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der har en uddannelse som pædagogisk assistent og som arbejder i en pædagogisk kontekst med børn, unge eller voksne inden for almen- eller specialområdet. Det anbefales at deltagerne på forhånd har gjort sig visse praktiske og/eller teoretiske erfaringer med brug af digitale medier i en pædagogisk kontekst.

Beskrivelse:
Deltageren kan handle på en stigende digitalisering af det pædagogiske område, ved, igennem anvendelse af viden om digitale læreprocesser, aktivt at imødekomme denne udvikling, det både være sig inden for pædagogiske aktiviteter samt opgaver af mere pædagogisk-administrativ karakter såsom digital kommunikation, dokumentation, test og registrering.
Deltageren kan med baggrund i viden om digitale mediers betydning for sproglig udvikling, sociale kompetencer, inklusionsprocesser, brugerinddragelse og selvbestemmelse lave et didaktisk design, der målretter sig den pædagogiske målgruppe, der arbejdes med.
Deltageren kan igennem erhvervelsen af analytiske kompetencer være i stand til vurdere nye digitale mediers muligheder i, og betydning for, det pædagogiske arbejde.
Deltageren kan planlægge og udføre innovative og kreative digitale løsninger i det pædagogiske arbejde, samt vurdere hvornår det er gavnligt at anvende digitale medier og digitale teknologier hertil.
Deltageren kan med baggrund i viden om samarbejdsprocesser omkring digitale medier samt digitale kommunikationsformer være i stand til at videreformidle, kompetenceudvikle og samarbejde med kollegaer, forældre, pårørende, brugere og andre interessenter i brugen af digitale medier og digitale redskaber.

Fagnummer: 48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø

Beskrivelse:
Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring
Deltageren kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med børnemiljø
Deltageren kan inddrage kendskab til børnemiljø, så det bliver en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde

Fagnummer: 48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der arbejder med børn i dagtilbud, eksempelvis dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Med afsæt i et pædagogisk læringsmiljø og betydningen af det gode børneliv kan deltageren:  

Skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidssituationer ud fra viden om de officielle anbefalinger for mad i relation til børns alder, udvikling og behov for mad- og drikkevarer, herunder inddrage lokale politikker.

Tilrettelægge og deltage i aktiviteter og måltider, der tager individuelle hensyn til barnets mad og sikrer barnet størst mulig deltagelse i sociale børnefælleskaber.

I de konkrete aktiviteter omkring mad og måltider bringe de 6 læreplanstemaer i spil.

Med udgangspunkt i læring og dannelse, planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter som udvikler børns madmod og madglæde ud fra viden om børns smagspræferencer, neofobi og kræsenhed.

Anvende pædagogiske overvejelser i forhold til børns læring om måltidets betydning som et trygt fællesskab der forener forskellige madkulturer, og hvor madens velsmag stimulerer børns sanser og nysgerrighed.

Med fokus på børns trivsel, sundhed og udvikling, inddrage forældre, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere i meningsfulde dialoger og samarbejde omkring maden, måltidet, velsmagen og samværet.  

Fagnummer: 48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Beskrivelse: Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne:  

Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner
Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber
Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering
Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats  
Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov  
Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere  
Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske ¿ og socialpsykiatriske område.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.

Beskrivelse:
Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst
Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø
Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere
Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

Fagnummer: 48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse:
Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer
Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet

Fagnummer: 48384 Den styrkede pædagogiske læreplan Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse:
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Fagnummer: 48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud, herunder dagtilbud, det specialpædagogiske-  og socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, omsorgsmedhjælpere, familieplejere samt personlige hjælpere og ledsagere.

Beskrivelse:
Deltageren kan anvende refleksionsmetoder og redskaber med henblik på at opnå handlekompetence til løbende at justere og forbedre den pædagogiske praksis.
Deltageren kan forholde sig til egne læreprocesser og derigennem opnå en styrket faglig position i en foranderlig praksis.
Deltageren kan sætte muligheder for faglig refleksion i spil, i samarbejde med kollegaer og ledelse, ud fra viden om miljøets betydning.

Fagnummer: 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Uddannelsen tager udgangspunkt i, at deltageren opnår viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan, og dagtilbuddets formulerede mål og forventninger, herunder at:

Deltageren systematisk kan arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og tværgående dimension i den pædagogiske praksis, arbejde bevidst med rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.
Deltageren kan alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe.
Deltagerne kan, gennem planlagte og ikke planlagte aktiviteter, inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.
Deltageren kan, ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier, tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.
Deltageren kan, alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling.

Fagnummer: 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.

Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!