Faglig opkvalificering SSA

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 12.219,36
Info om fag
Fagnummer: 42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede Varighed 1,5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.075,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med handicappede eller ældre mennesker inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor - eksempelvis handicaphjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere erhvervet viden om livreddende førstehjælp kan deltageren som del af sit arbejde inden for ældre- og handicapområdet yde akut nødhjælp til borgere med handicap og/eller særlige sygdomsproblematikker. Eksempelvis borgere, der er kørestols- eller respiratorbrugere, eller borgere, der oplever vejrtrækningsproblemer som følge af overvægt, KOL, epilepsi eller muskelsvind.

I forhold til livstruende problemer kan deltageren handle livreddende - og kan vurdere, hvornår der skal tilkaldes hjælp.

Fagnummer: 48402 Borgere med multisygdomme Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejdet med borgere med kronisk sygdom.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere erhvervet og ny viden, håndtere kompleksiteten i arbejdet med borgere med multisygdomme. Deltagerne kan:

Skabe overblik over den multisyge borgers komplekse situation og forstå de konkurrerende lidelsers betydning for borgerens hverdagsliv
Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sammen med den multisyge borger og dennes pårørende ud fra viden om multisygdomme, behandling og sundhedsfremme samt forståelsen af kompleksiteten i den multisyges situation
Tilrettelægge pleje og behandling ud fra en holistisk tilgang der tager højde for de konkurrerende lidelser
Etablere frugtbare samarbejds-relationer til borgeren og dennes pårørende samt anerkende borgeren og de pårørende som eksperter i egen situation, sygdom og hverdagsliv og støtte dem til at danne overblik og sammenhæng i undersøgelse og behandling
Støtte borgeren og de pårørende til at opretholde eller genskabe et meningsfuldt hverdagsliv med multisygdom
Omsætte sin udvidede generelle viden om multisygdom, specifikt i forhold til en eller flere udvalgte borgere fra egen praksis

Herudover kan deltagerne, på baggrund af indsigt i sundhedsvæsnets organisering, tage kontakt til rette samarbejdspartner og indgå i et refleksivt tværfagligt samarbejde inden for egen sektor og speciale samt mellem sektorer og på tværs af specialer med henblik på at kvalificere omsorg, pleje og behandling af den multisyge borger.

Fagnummer: 43436 Hospicemetoder i praksis Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.755,75

Målgruppe: Målgruppen er personer, der har erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og praksiserfaringer, håndtere svære samtaler med døende og disses pårørende. De kan imødekomme den døendes behov på det eksistentielle/åndelige niveau. De kan observere de almindeligst forekommende symptomer hos døende og foretage de relevante handlinger eller videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. De kan vejlede den døende og dennes pårørende om gældende love og regler på området. Efter døden er indtrådt, kan deltagerne tale forløbet igennem med samarbejdspartnere og på den måde afslutte og afrunde forløbet. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.  

Fagnummer: 48101 Medicinadministration Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Deltagerne kan:

observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion
anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder
handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt  viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst
samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration

Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Fagnummer: 40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.248,60

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med et rehabiliteringsbehov.

Beskrivelse: Deltageren har særligt fokus på overgange i rehabiliteringsforløbet og kan med udgangspunkt i rehabiliteringsplanen koordinere en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med borgeren i centrum og samarbejde tværsektorielt samt dokumentere indsatsen, videndele og informationssøge.

Deltageren kan anvende rehabiliteringsplanen som styringsredskab i indsatsen samt i rehabiliteringsprocessen benytte problemløsende strategier og pædagogiske metoder, som kan medvirke til at styrke den enkelte borgers ressourcer og selvopfattelse.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!