Grundlæggende Vagt

Kursuspris

AMU: DKK 2.480,00
Fuld pris: DKK 11.630,00

Info om fag

Fagnummer: 48041 Grundlæggende Vagt Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 2.480,00 Uden for målgruppe: DKK 11.630,00

Målgruppe: Du skal have eller søge beskæftigelse inden for vagt- og sikkerhedsområdet. Du skal være opmærksom på, at du forud for ansættelsen i en autoriseret vagtvirksomhed skal fremvise straffeattest.

Beskrivelse: Vagtfunktioner
Deltagerne kan med baggrund i gældende love, regler og bestemmelser rådgive om og i praksis udføre almindelige og særlige vagtopgaver i relation til vagtformerne:
- Ronderende vagt
- Alarmpatrulje
- Stationær/fast vagt
- Servicevagt
- Butikskontrol
- Kontrolcentralassistent
- Værditransport
- Dørmand
- Offentlig vagt (rådhusbetjente m.fl)
- Personbeskyttelse
Deltageren kan herunder medvirke til opbygning af instruktion, rondebeskrivelse og forholdsordre.
I forbindelse med jobudførelsen kan deltageren:
- Forebygge og begrænse skader ved kriminelle handlinger
- I nødvendigt omfang yde førstehjælp herunder anvende hjertestarter
- Forebygge, begrænse og begynde førsteindsats ved brand
- Forebygge, begrænse og begynde førsteindsats ved vandskade
- Forebygge, begrænse og begynde førsteindsats ved skade på tekniske installationer, miljø m.v.
- Forebygge og begrænse energitab.

Service og kvalitet
Deltageren kan udføre vagtfunktioner, hvor service og kvalitet i praksis er en integreret del af det daglige arbejde.

Deltageren kan udføre vagtfunktioner
- Under hensyntagen til branchens normale kvalitetskrav - herunder kravspecifikationer til ISO-certificering af vagtvirksomheder.
- Fleksibelt og i samarbejde med kollegaer, kunden og myndigheder på baggrund af kendskab til kerne- og periferiydelser.
- Så serviceringen er optimal - under hensyn til den aktuelle virksomheds sikkerhed, ønsker til serviceniveau, samt vagtens personlige sikkerhed.
- Med forståelse for betydningen af vagtens uniformering og personlige fremtræden.

Retsregler
Deltageren kan - med baggrund i gældende lovgivning udføre deres arbejdsopgaver korrekt i henhold til:
- Vagtloven
- Grundloven
- Straffeloven
- Retsplejeloven
- Våbenloven
- Restaurationsloven
- TV-overvågningsloven
- Færdselsloven
- Politiloven
- Ordensbekendtgørelsen
Deltageren kan i denne forbindelse handle korrekt i en nødværge og nødretssituation, anvende fornøden magt og foretage en eventuel anholdelse.

Rapportering, melding og gerningsstedsbevarelse
Deltageren kan udføre den almindelige daglige rapportering i forbindelse med vagtopgaverne og sikre et gerningssted.
Deltageren kan i denne forbindelse:
- Anvende almindeligt forekommende melde, kvitterings- og kontrolsystemer samt afgive rapport ud fra principperne om en rapports opbygning, sprogbrug og indhold.
- Udfylde blanketter i forbindelse med butikstyveri
- Udfylde alarmpatrulje-blanketter
- Sikre et gerningssted, så politiets efterforskning tilgodeses
- Afgive et signalement

Personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering
Deltageren skal kunne medvirke til, at der opretholdes et højt sikkerheds- og serviceniveau.
I denne forbindelse kan deltageren:
- Inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så risikoen for fysiske konflikter minimeres
- Om nødvendigt - med baggrund i lovgivningens regler om magtanvendelse - anvende metoder til frigørelses- og fastholdelsesteknik.
- Anvende kommunikationsmidler, så den personlige sikkerhed tilgodeses optimalt.  

Arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø:
Deltageren kan udføre vagtfunktionerne, så vagtens personlige sikkerhed og ansættelsesvilkår sikres i henhold til lovgivning og gældende arbejdsmarkedsaftaler, herunder:
- Arbejdsmiljøloven
- Ferieloven
- Ansættelsesbevisloven

Deltageren kan udføre arbejdsopgaver ergonomisk korrekt, forebygge arbejdsskader samt gengive fare- og sikkerhedsskiltenes betydning.

Sikringsteknik
Deltageren kan med baggrund i viden om sikringsteknik:
- Handle korrekt i forbindelse med alarmer ud fra viden om opbygningen af et AIA-anlæg (Automatisk Indbruds-Alarm), detektorers og tågesikringers virkemåder samt signaloverførsel til en kontrolcentral
- Identificere udefra kommende alarmårsager på AIA-anlæg bl.a. ved log-betjening
- Udføre alarmpatrulje i henhold til ”Forsikring og Pensions” sikringsniveauer og reaktionstider
- Have kendskab til ADK (adgangskontrol) og ITV (intern TV overvågning) systemers virkemåde.
- Foretag...

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!