Patientkoordinator

Kursuspris
AMU: DKK 4.092,00
Fuld pris: DKK 12.337,65
Info om fag
Fagnummer: 40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 696,35

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der har arbejdsfunktioner indenfor sagsbehandling, dokumenthåndtering og lignende. Uddannelsen forudsætter et basalt kendskab til it-anvendelse.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende et ESDH system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) til sagsbehandlings- samt dokumenthåndteringsopgaver i henhold til lovgivningsmæssige krav på området.
Deltageren kan oprette sager, dokumenter og parter samt knytte dokumenter til sager,  oprette henvisninger og relationer mellem sager og mellem dokumenter, vedligeholde data og lave søgninger samt arbejde med automatiseringer med ESDH.

Fagnummer: 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Fagnummer: 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Fagnummer: 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 696,35

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails.  
Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.
Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

Fagnummer: 48664 Forløbskoordinering Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 2.790,00 Uden for målgruppe: DKK 7.365,25

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med den administrativt med forløbskoordinering indenfor sundhedssektoren, typisk lægesekretærer eller ansatte i lignende stillinger.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om visitation, udredning, diagnosticering, kontrol og rehabilitering.

Deltageren kan anvende viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og DDKM standarder.

Deltageren kan anvende viden om MedCom-standarder i relation til forløbskoordinering.

Deltageren kan ud fra en psykologisk vinkel forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør.

Deltageren kan forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger.

Deltageren kan danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle.

Deltageren kan anvende viden om god patientkommunikation.

Deltageren har kendskab til på grundlæggende niveau metoder til kvalitetsudvikling.

Deltageren kan anvende viden om relevant lovgivning.

Deltageren kan administrativt overskue og styre et patientforløb fra A til Z.

Deltageren kan gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb.

Deltageren kan vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder.

Deltageren kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere.

Deltageren kan analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder.

Deltageren kan strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.

Deltageren kan tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til administration af forløbskoordinering.

Deltageren kan bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kan forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere.

Deltageren kan deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang.

Deltageren kan identificere og vurdere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Fagnummer: 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!