Sprøjtecertifikat - skov

Kursuspris
AMU: DKK 1.240,00
Fuld pris: DKK 8.785,00
Info om fag
Fagnummer: 42250 Sprøjtecertifikat - skov Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 10.068,50

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Beskrivelse: På baggrund af en given opgave kan den uddannede selvstændigt foretage hensigtsmæssigt valg af pesticid(er) samt udbringe disse i træagtige bevoksninger, nykulturer og kulturarealer (rensning før plantning), under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, samt overholde gældende love og bestemmelser.
Desuden kan den uddannede:
·redegøre for hovedtrækkene i relevant lovgivning indenfor plantebeskyttelsesområdet
·identificere væsentlige kulturplanter og skadevoldere, herunder redegøre nærmere for deres biologi.
·vælge en hensigtsmæssig bekæmpelsesmetode, herunder foreslå en relevant forebyggelse eller alternativt brug af en ikke kemisk metode.
·redegøre for midlets optagelse og virkemåde.
·optimalt sprøjtetidspunkt ud fra udviklingstrin, klimafaktorer, bekæmpelsesmiddel og eventuelle skadetærskler.
·redegøre for relevante oplysninger på en given etikette.
·vælge og anvende personlige værnemidler til en given sprøjteopgave.
·ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, tryk, hastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten.
·redegøre for relevante sprøjtetypers (marksprøjte, tågesprøjte, rygsprøjte og Micron Herbi) opbygning og funktion, herunder udføre almindelig vedligeholdelse, klar- og rengøring af sprøjten.
·redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, herunder angive eksempler.
·løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver indenfor nærmere fastsatte tidsfrister.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!